Pedagog online – terapia pedagogiczna

Kim jest pedagog? Pedagogika to nauka o wychowaniu, dlatego pedagog przede wszystkim rozwiązuje problemy wychowawcze przedszkolaków lub uczniów. Dodatkowo także diagnozuje ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, wspiera rozwój, uczenie się, minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych oraz stara się im zapobiegać.

Z jakimi problemami idzie się do pedagoga?

Z pomocy pedagoga warto skorzystać, gdy pojawiły się gorsze oceny, dziecko ma trudności z czytaniem albo liczeniem, brakuje mu motywacji do nauki. Wizyta u pedagoga  będzie wskazana również w przypadku trudności wychowawczych. Uczeń może zwrócić się do pedagoga, gdy czuje się samotnie w szkole i uważa, że nie ma nikogo bliskiego, ma problemy z komunikacją, nie potrafi dogadać się nie tylko z uczniami, lecz także nauczycielami. Ponadto zawsze, gdy ma jakiś problem, którego nie potrafi rozwiązać i potrzebuje pomocy.

Czym się różni pedagog od psychologa?

Pedagog prowadzi terapię dysfunkcji rozwojowych, która ma na celu poprawienie funkcjonowania dziecka w roli ucznia. Psycholog prowadzi terapię głębszą – sfery osobowościowej i emocjonalnej, jest uprawniony do działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów i  rodziców.

Co to jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna to całokształt działań o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym. Celem jej jest niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji oraz doskonaleniu tych, które są dobrze rozwinięte.

Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci i młodzieży:
  • z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
  • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
  • z trudnościami z pamięcią, koncentracją uwagi,
  • z nadpobudliwością psychoruchową,
  • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
  • z problemami dotyczącymi lateralizacji,
  • przejawiających nieharmonijny rozwój,
  • mających obniżony poziom umiejętności manualnych i grafomotorycznych,
  • przejawiających trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

Terapia pedagogiczna może być prowadzona zarówno z 5-latkiem,6-latkiem, jak  z dzieckiem w wieku szkolnym. W ramach terapii pedagogicznej usprawniane są analizatory: wzrokowy, słuchowy,  kinestetyczny.

Czym zajmuje się terapeuta pedagogiczny?

Terapeuta pedagogiczny podczas prowadzonych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych stymuluje wszechstronny rozwój dziecka.

Terapia pedagogiczna- co daje?

Terapia wzmacniania pozytywnie dziecko, dodaje mu wiary we własne możliwości, wyrabia odpowiednie podejście do obowiązków szkolnych, wyrabia systematyczność i odpowiednią motywację do działania, ułatwia opanowanie materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych sfer.

Pedagog szkolny nierzadko nie ma możliwości zajęcia się indywidualnie każdym z uczniów, którzy wymagają większej opieki i uwagi. W takim przypadku warto pomyśleć o pomocy, jaką można uzyskać online.
dojrzałość szkolna dziecka
Psychologia dzieci i młodzieży

Dojrzałość szkolna

Dojrzałość szkolnaAutor: Anna Strachota Podjęcie obowiązku szkolnego to początek nowego etapu w życiu każdego dziecka. Jednak, aby mogło ono sprostać wymaganiom szkolnym i nabywać kolejne

Czytaj więcej »
rodzic i dziecko
Psychologia

Postawy rodzicielskie

Postawy rodzicielskieAutor: mgr Anna Borucka Rodzina wywiera znaczący wpływ na rozwój człowieka. Sposób postępowania, styl wychowania i określone postawy rodziców mogą pozytywnie lub negatywnie oddziaływać

Czytaj więcej »